เมนูหลัก

BS.403OBJECT–ORIENTED PROGRAMMING
คพ.403การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  854 อา.08:30-12:30R2633M2C35278W 
  อา.13:30-18:30R2633M2C      
อาจารย์: อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว
สอบปลายภาค: 4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วยด้วยในภาคเรียน 2/2560 
  855 อา.08:30-12:30COM11C35332W 
  อา.13:30-18:30COM11C      
อาจารย์: อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3907
Course Description
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น การประกาศโครงสร้างวัตถุด้วยคลาส (Classe) การปกป้องข้อมูล (Encapsulation) การสืบทอดคุณสมบัติของวัตถุ (Inheritance) เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบโพลิมอฟิซึม (Polymorphism)
เทคนิคการจัดการกรณียกเว้น (Exception Handling) การทำงานของเทรด (Thread) และประโยชน์ของเทคโนโลยีเชิงวัตถุ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต