เมนูหลัก

BS.216COMPUTER ARCHITECTURES
คพ.216สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  851 อา.08:30-12:30COM21C503119W 
  อา.13:30-18:30COM21C      
อาจารย์: อาจารย์จรวยพร แก้วเกตุ
อาจารย์อภิชญา ศักดานรเศรษฐ์
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3908
หมายเหตุ: มี นศ.ขอลงเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 851 ในภาคเรียนที่ 2/2560 
  852 อา.08:30-12:30R2636M2C504010W 
  อา.13:30-18:30R2636M2C      
อาจารย์: อาจารย์จรวยพร แก้วเกตุ
อาจารย์อภิชญา ศักดานรเศรษฐ์
สอบปลายภาค: 2 ก.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2410
Course Description
โครงสร้างของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของการพัฒนาคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ หลักการและทฤษฎีการทำงานของโพรเซสเซอร์ เทคโนโลยีซีพียู เมนบอร์ด ระบบบัส ชิปเซต หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำรอง ระบบแสดงผล อุปกรณ์ต่อพ่วง วิธีการเพิ่มเติมถอด
การปรับแต่ง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบควบคุมการเก็บข้อมูลของฮาร์ดดิสก์สำหรับคอมพิวเตอร์(RAID) การใช้งานระบบปฏิบัติการ ยูทิลิตี้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อเครือข่ายเบื้องต้นหลักการเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต