เมนูหลัก

IMG203HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
IMG203การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการ(หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R22112C10010W 
อาจารย์: A.Pong Chongchit
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-0-10
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =BA1203 
Course Description
การวิเคราะห์และการจัดการการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรขนาดเล็ก การสรรหา อบรม พัฒนา การประเมินผลบุคคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อการยกระดับองค์กร รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน การวางแผนอัตรา
พนักงาน การสร้าง การศึกษาทฤษฎีเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมในองค์กร การสื่อสารเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากร การจูงใน ภาวะความเป็นผู้นำ พฤติกรรมกลุ่ม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
Discuss various phases of human resource management in small enterprises, and studies, including recruitment, training and development, evaluation, staffing and maintenance of the effectivebehavioral science whichworkforce and manpower
planning to enhance overall organizational effectiveness, Also provided some fundamentals of organizational behavior, and includes concepts of perception communication, motivation,leadership, group behavior andinterpersonal relationship.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต