เมนูหลัก

TR.403BUSINESS LOGISTICS MANAGEMENT
ขส.403การจัดการโลจิสติกส์
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  879 อา.08:30-12:30R29012C716W 
  อา.13:30-18:30R29012C      
อาจารย์: อาจารย์กัญญา เชียรวิจิตร
สอบปลายภาค: 18 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับ LM2351 ภาคเรียนที่ 1/2565 
Course Description
ความเป็นมาของโลจิสติกส์ บทบาทต่อองค์กรและเศรษฐกิจระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และระดับประชาคมโลก กิจกรรมที่อยู่ในขอบข่ายงานเทคนิคการตลาดโลจิสติกส์ การบริหารจัดการ การวางแผน การบริการลูกค้า ระบบสารสนเทศ การจัดซื้อจัดหา บรรจุภัณฑ์
การคัดเลือกรูปแบบขนส่งและจัดการภารกิจขนส่ง การกำหนดเส้นทางและรวบรวมสินค้า การบริหารจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า การเลือกทำเลที่ตั้ง องค์การ การควบคุมและการตรวจสอบ การบริหารโซ่อุปทาน การนำกลยุทธ์โลจิสติกส์ ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้
ระเบียบข้อบังคับและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขอนามัยและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต