เมนูหลัก

TR.405AGENT AND FORWARDING BUSINESS
ขส.405ธุรกิจตัวแทน
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  875 อา.08:30-12:30R29012C60519W 
  อา.13:30-18:30R29012C      
อาจารย์: อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2414
  876 อา.08:30-12:30R29032C504010W 
  อา.13:30-18:30R29032C      
อาจารย์: อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
กิจกรรมอุตสาหกรรมธุรกิจตัวแทน ความหมาย บทบาท และประเภทของธุรกิจรับจัดการขนส่ง ทั้งระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และระดับประชาคมโลก การรับจัดการเพื่อเดินทางการท่องเที่ยว การขนส่งสินค้า ไปรษณียภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์ การจัดหาพาหนะขนส่ง
การจัดการภารกิจขนส่งและการประสานกิจกรรมโลจิสติกส์ การบริการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อผู้เดินทางและขนส่งสินค้า คลังสินค้า จัดเตรียมเอกสารขนส่ง การชำระเงินระหว่างประเทศ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า
กฎระเบียบข้อบังคับและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขอนามัยและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต