เมนูหลัก

TR.421INTERNATIONAL TRANSPORTATION LAW AND REGULATION
ขส.421กฎหมายและระเบียบการขนส่งระหว่างประเทศ
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  875 อา.08:30-12:30R29012C60537W 
  อา.13:30-18:30R29012C      
อาจารย์: อาจารย์อารีย์ พิจิตรกล้าเอี่ยม
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  876 อา.08:30-12:30R29032C50419W 
  อา.13:30-18:30R29032C      
อาจารย์: อาจารย์อารีย์ พิจิตรกล้าเอี่ยม
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2410
Course Description
อนุสัญญาระหว่างประเทศ กฎหมายภายในระหว่างประเทศ ว่าด้วยการรับขนคนโดยสารและของระหว่างประเทศทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ำและทางอากาศ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การขนส่งในกลุ่มประเทศอาเซียน
การประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ การให้บริการรับขนระหว่างประเทศ เอกสารการรับขนระหว่างประเทศ การกำหนดความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของผู้รับขนส่งระหว่างประเทศ การใช้สิทธิเรียกร้องและอายุความ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต