เมนูหลัก

TR.432INTERNATIONAL COLLABORATION FOR TRANSPORTATION AND LOGISTICS
ขส.432ความร่วมมือระหว่างประเทศสำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  875 อา.08:30-12:30R29012C60519W 
  อา.13:30-18:30R29012C      
อาจารย์: อาจารย์ประไพพรรณ สาลิตุล
สอบปลายภาค: 7 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  876 อา.08:30-12:30R29032C504010W 
  อา.13:30-18:30R29032C      
อาจารย์: อาจารย์ประไพพรรณ สาลิตุล
สอบปลายภาค: 14 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
Course Description
ความร่วมมือระหว่างประเทศสำหรับการขนส่ง โลจิสติกส์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในระดับประชาคมโลกรวมถึงในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ความตกลงว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า การค้าบริการ การทูตแนวใหม่
องค์กรระหว่างประเทศ การเปิดเสรีการค้าและการลงทุน เขตการค้าเสรี นโยบายและแผนความร่วมมือระหว่างประเทศ การจัดทำข้อเสนอ ข้อเรียกร้อง ตารางข้อผูกพันเฉพาะ และแผนปฏิบัติการ การวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์เจรจาโดยการใช้กรณีศึกษาประกอบ
เพื่อบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล สำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์ และรองรับการเปิดเสรีการขนส่งอวกาศ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต