เมนูหลัก

IAV330SERVICE MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY
IAV330การจัดการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R2736M2C301911M 
อาจารย์: ดร.ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซนต์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-19-11
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการการบริการผู้โดยสารที่มีประสิทธิภาพ และขั้นตอนมาตรฐานการบริการของสายการบิน การบริหารเวลา ถ้อยคำที่เป็นมาตรฐานสำหรับพนักงานบริการผู้โดยสาร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการ
และหลักเกณฑ์ของพนักงานที่ทำงานการบริการผู้โดยสาร การเตรียมการสำหรับสถานการณ์ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลักษณะสำคัญของรูปแบบของสนามบิน
Introduction to effective airlines and airports service standard procedures. Time Management, standardized phrases for airlines and Airports passenger service agents.
. Operating environment and requirements of staff engaged in passenger service occupations. Preparation for situations requiring effective passenger service agents’ service. Key features of the layout of a typical airport.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต