เมนูหลัก

TH.501SIGNIFICANT CHARACTERISTICS OF THAI
ภท.501ลักษณะสำคัญของภาษาไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.09:00-12:00R2243M2C20911W 
  อา.13:00-16:00RN/AN/AC      
  ส.09:00-12:00R2243M2C      
  ส.13:00-16:00RN/AN/AC      
อาจารย์: ดร.สุภาวรรณ แก้วป้องปก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ รอดลอย
ดร.ซัลมาณ ดาราฉาย
สอบปลายภาค:
  520 ไม่มีข้อมูล110W 
อาจารย์: ดร.สุภาวรรณ แก้วป้องปก
สอบปลายภาค:
Course Description
องค์ความรู้เกี่ยวกับลักษณะสำคัญของภาษาไทยในเรื่องเสียง พยางค์ คำ วลี ประโยค ความหมาย และถ้อยคำหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต