เมนูหลัก

BA.5101FINANCIAL MANAGEMENT
บธ.5101การจัดการการเงิน
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 ไม่มีข้อมูล25196W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์
สอบปลายภาค:
  511 อา.08:30-17:30R23212C30246W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์
สอบปลายภาค:
Course Description
หน้าที่และเป้าหมายในการจัดการการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการเงิน งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน การประเมินค่าของหลักทรัพย์ การวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน
การจัดเงินทุนและโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจ ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน นโยบายเงินปันผล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต