เมนูหลัก

BA.5108STRATEGIC MANAGEMENT
บธ.5108การจัดการเชิงกลยุทธ์
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.08:30-17:30R23192C301911W 
อาจารย์: Dr.Nirundon Tapachai
สอบปลายภาค:
  511 อา.08:30-17:30R25202C30228W 
อาจารย์: รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
สอบปลายภาค:
Course Description
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย สิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยพิจารณาผลกระทบของแต่ละปัจจัยต่อผู้บริโภคและต่อธุรกิจ และนำความรู้ในแขนงต่างๆ มาใช้ในการกำหนดนโยบายธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
วิเคราะห์ภารกิจ วิสัยทัศน์ขององค์การ การกำหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ภายในขององค์การ การจัดรูปแบบขององค์การ การดำเนินงานขององค์การธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ การสอดประสานระหว่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และแผนปฏิบัติการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต