เมนูหลัก

BA.5106OPERATIONS MANAGEMENT
บธ.5106การจัดการการปฏิบัติการ
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.08:30-17:30R23252C301812W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์
สอบปลายภาค:
  511 อา.08:30-17:30R23252C30246W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์
สอบปลายภาค:
Course Description
กระบวนการและหน้าที่ในการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ การแปลงสภาพทรัพยากรเป็นสินค้าและบริการ การเพิ่มผลผลิต การจัดการคุณภาพ ระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ กระบวนการส่งมอบทรัพยากร
สินค้าและบริการเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในเชิงการผลิตและปฏิบัติการภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆและการจัดการเชิงเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆทั้งอุตสาหกรรมผลิตสินค้าและบริการ ตลอดจนการจัดการแบบลีน ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต