เมนูหลัก

BA.5107MANAGERIAL ECONOMICS AND BUSINESS STRATEGY
บธ.5107เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 ไม่มีข้อมูล25196W 
อาจารย์: ดร.ทศพร มะหะหมัด
สอบปลายภาค:
  511 อา.08:30-17:30R23212C30246W 
อาจารย์: ดร.ทศพร มะหะหมัด
สอบปลายภาค:
Course Description
การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจของธุรกิจ ทฤษฎีอุปสงค์ของผู้บริโภค ลักษณะของกำไร การวัดผลกำไรและการจัดสรรเงินทุน ลักษณะของตลาดแข่งขันประเภทต่าง ๆ ประเภทต้นทุน
การวิเคราะห์อุปสงค์และการพยากรณ์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ และส่งผลไปยังธุรกิจต่าง ๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต