เมนูหลัก

BA.5201HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
บธ.5201การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  512 อา.08:30-17:30R23262C35629W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์สุธรรม พงศ์สำราญ
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด หลักการ และเป้าหมายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ การวางแผนกำลังคน การสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ การวางแผนและจัดทำสายงานอาชีพ
การจัดการผลตอบแทนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและการธำรงรักษาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างแรงจูงใจ การเจรจาต่อรอง การแรงงานสัมพันธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต