เมนูหลัก

BA.5203FORMATION OF NEW VENTURES AND ENTREPRENEURSHIP
บธ.5203การจัดตั้งธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.08:30-17:30R23252C35926W 
อาจารย์: ดร.วัชระ ยี่สุ่นเทศ
สอบปลายภาค:
  511 อา.08:30-17:30R23252C35827W 
อาจารย์: ดร.วัชระ ยี่สุ่นเทศ
สอบปลายภาค:
Course Description
การดำเนินการจัดตั้งธุรกิจใหม่ การแสวงหาโอกาสหรือแนวคิดใหม่ในการดำเนินธุรกิจ กระบวนการประกอบธุรกิจ โอกาสและความเป็นไปได้ทางตลาด การจัดทำแผนธุรกิจประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การพิจารณาจัดหาเงินลงทุน
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จ การประเมินความคุ้มค่าของธุรกิจใหม่ การควบคุมธุรกิจและวิธีการแก้ปัญหาแต่ละด้านของธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การวางแผนภาษีที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต