เมนูหลัก

BA.5207STRATEGIC SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
บธ.5207การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 ไม่มีข้อมูล21201W 
อาจารย์: ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
สอบปลายภาค:
  512 ไม่มีข้อมูล1578W 
อาจารย์: ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
สอบปลายภาค:
  520 ไม่มีข้อมูล20137W 
อาจารย์: ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
สอบปลายภาค:
  540 อา.08:30-17:3015041C25214W 
อาจารย์: ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บทบาทของกลยุทธ์ด้านการจัดการโซ่อุปทาน กลยุทธ์การจัดการอุปสงค์และอุปทาน การวางแผนและการกระจายสินค้า กลยุทธ์การขนส่ง
การจัดการองค์กรและการวางแผนสำหรับโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการโซ่อุปทาน จัดให้มีกรณีศึกษาเพื่อสาธิตรูปแบบและวิธีการประยุกต์หลักการจัดการโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต