เมนูหลัก

BA.5301LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
บธ.5301การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.08:30-17:30R23212C30228W 
อาจารย์: ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
สอบปลายภาค:
  511 อา.08:30-17:30R23212C30921W 
อาจารย์: ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
สอบปลายภาค:
Course Description
บทบาทของโลจิสติกส์ต่อเศรษฐกิจ การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงกิจกรรมโลจิสติกส์ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของกิจการ การเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค
โดยบริหารความสมดุลของการเลือกทำเลที่ตั้งการจัดการกระบวนการผลิต ระบบการจัดหาวัตถุดิบ การจัดหาสินค้า การบรรจุและการลำเลียงวัตถุดิบ การจัดการสินค้าคงเหลือ การจัดการด้านคลังสินค้า การจัดการขนส่งโดยเน้นที่การลดต้นทุน และเพิ่มความพีงพอใจแก่ลูกค้า


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต