เมนูหลัก

BA.5302PHYSICAL DISTRIBUTION MANAGEMENT
บธ.5302การจัดการการกระจายสินค้า
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  512 อา.08:30-17:30R23192C30228W 
อาจารย์: รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
สอบปลายภาค:
Course Description
ขอบข่ายและความสัมพันธ์ของงานโลจิสติกส์ในห่วงโซ่อุปทานระหว่างซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ผู้ค้าปลีก และลูกค้าทั้งทางบก ทะเลและอากาศ การเลือกวิธีการขนส่งที่เหมาะสม การจัดการระบบการกระจายสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า
การวิเคราะห์และออกแบบโครงข่ายการกระจายสินค้า การเลือกทำเลที่ตั้ง ต้นทุนรวมในการขนส่งและการกระจายสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้าและการขนส่งสินค้า การควบคุมการปฏิบัติการ และการวัดประสิทธิภาพการกระจายสินค้าและการขนส่ง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต