เมนูหลัก

BA.5303MODERN WAREHOUSE MANAGEMENT
บธ.5303การจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  512 อา.08:30-17:30R23262C35233W 
อาจารย์: ดร.ศักดิ์ชาย รักการ
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการของคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าประเภทต่างๆ วิธีการและเทคนิคในการรับการจัดเก็บ การตรวจนับสินค้า กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มภายในคลังสินค้า การเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า
การออกแบบคลังสินค้า และผังพื้นที่ การเลือกใช้อุปกรณ์การขนถ่ายพัสดุที่เหมาะสม ซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการสินค้าคงคลังนำเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้าของภาคธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต