เมนูหลัก

BA.5405DIGITAL MARKETING
บธ.5405การตลาดดิจิตอล
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.08:30-17:30R23202C30921W 
อาจารย์: ดร.วัชระ ยี่สุ่นเทศ
อาจารย์นที อณารัตน์
สอบปลายภาค:
  511 อา.08:30-17:30R23202C30723W 
อาจารย์: ดร.วัชระ ยี่สุ่นเทศ
อาจารย์นที อณารัตน์
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดการตลาดในยุคดิจิตอล การวางแผนการตลาดดิจิตอล การสร้างสรรค์ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และอินเตอร์เน็ต การสร้างแผนการตลาดดิจิตอลผ่านเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ การสื่อสารและเทคโนโลยีอื่นๆร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์
การพัฒนาเครื่องมือในการหาข้อมูล (Search Engine) ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด การกำหนดกลยุทธ์การตลาดด้านเนื้อหา (Content Marketing) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การจัดการส่วนประสมทางการตลาด


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต