เมนูหลัก

BA.5407NEW PRODUCT PLANNING STRATEGY
บธ.5407กลยุทธ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.08:30-17:30R25202C30723W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร หาญสันติ
สอบปลายภาค:
  511 อา.08:30-17:30R25202C30723W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร หาญสันติ
สอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญของการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคนิคการประเมินความน่าสนใจของประเภทผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาจากขนาดของตลาด สถานภาพทางแข่งขัน
ความสามารถขององค์กรในการบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่ การวัดผลการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบตลาดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ใหม่ การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต