เมนูหลัก

BA.5401CONSUMER BEHAVIOR
บธ.5401พฤติกรรมผู้บริโภค
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 ไม่มีข้อมูล20020W 
อาจารย์: ดร.อิทธิกร ขำเดช
สอบปลายภาค:
  540 อา.08:30-17:3015061C10010W 
อาจารย์: ดร.วัชระ ยี่สุ่นเทศ
สอบปลายภาค:
Course Description
กระบวนการการตัดสินใจของผู้บริโภคประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม จิตวิทยา
การทำความเข้าใจพฤติกรรมต่างๆของปัจเจกบุคคลและกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์ผู้บริโภคก่อนการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเหมาะสม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต