เมนูหลัก

BA.5421SEMINAR ON MARKETING
บธ.5421สัมมนาการตลาด
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: BA.5103
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.08:30-17:30R25212C35728W 
อาจารย์: ดร.วัชระ ยี่สุ่นเทศ
สอบปลายภาค:
  511 อา.08:30-17:30R25212C35728W 
อาจารย์: ดร.วัชระ ยี่สุ่นเทศ
สอบปลายภาค:
Course Description
กำหนดประเด็นหัวข้อสัมมนาทางการตลาดให้เหมาะสมกับกาลสมัย และให้นักศึกษาจัดกิจกรรมสัมมนาและจัดทำรายงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ทางการตลาดหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต