เมนูหลัก

BA.5503COMPETENCY BASED TRAINING AND DEVELOPMENT
บธ.5503การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  512 อา.08:30-17:30R25252C30228W 
อาจารย์: ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน
สอบปลายภาค:
Course Description
วิเคราะห์ ประเมินขอบเขตของงานในปัจจุบันและอนาคต กำหนดระดับสมรรถนะความสามารถของบุคลากรตามตำแหน่งงาน ประเมินสมรรถนะ วางแผนพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ที่ทำงานในทุกหน่วยงาน
และทุกระดับในองค์การให้มีสมรรถนะความสามารถ และความชำนาญอยู่ในระดับที่องค์การต้องการ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และลดความผิดพลาดของการทำงานอันเกิดจากการมีสมรรถนะความสามารถที่ไม่พอเพียงลง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต