เมนูหลัก

BA.7000INDEPENDENT STUDY
บธ.7000การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (0-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.08:30-17:30R23192C302010W 
อาจารย์: ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
สอบปลายภาค:
  511 อา.08:30-17:30R25202C30228W 
อาจารย์: ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
สอบปลายภาค:
  520 ไม่มีข้อมูล303W 
อาจารย์: ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่เลือกโดยจัดทำออกมาในลักษณะเอกสารทางวิชาการมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล และนักศึกษาจะต้องเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ส่งรูปเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้และส่งรูปเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต