เมนูหลัก

BA.4002STATISTICS FOR BUSINESS RESEARCH
บธ.4002สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 ไม่มีข้อมูล35287W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ทองศิลป์
อาจารย์วรินทร ปิ่นทอง
สอบปลายภาค:
  520 ส.09:00-16:0015081C25214W 
อาจารย์: ดร.วัชระ ยี่สุ่นเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ทองศิลป์
สอบปลายภาค:
  540 อา.08:30-17:3015081C25214W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ทองศิลป์
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ ข้อมูลและประเภทของข้อมูล ความหมายของสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอ้างอิง ตารางแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย วิธีการทำงานและการใช้งานของคอมพิวเตอร์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต