เมนูหลัก

CET.301REINFORCED CONCRETE DESIGN AND APPLICATIONS LABORATORY
ทย.301ปฏิบัติการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและการประยุกต์ใช้
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CET.200
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  801 อา.17:00-21:00R4106A2C1587W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
สอบปลายภาค:
Course Description
การฝึกการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลังเพื่อรับแรงประเภทต่างๆ เช่น แรงดัด แรงเฉือน แรงบิด แรงอัด ฯ การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น คาน พื้น เสา บันได ฐานรากและโครงสร้างพิเศษต่างๆ
การฝึกการออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการออกแบบ และการฝึกเขียนแบบรายละเอียด


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต