เมนูหลัก

CET.304DESIGN OF TEMPORARY STRUCTURES
ทย.304การออกแบบโครงสร้างชั่วคราว
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CET.200
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.13:00-15:00R22182C1587W 
อาจารย์: อาจารย์ธีรฒา วรเจริญสิน
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ
สอบปลายภาค:
Course Description
ลักษณะโครงสร้างชั่วคราวประเภทต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างบนดินและใต้ดิน แบบหล่อสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ค้ำยันและนั่งร้านประเภทต่างๆ โครงสร้างกันดิน การเลือกรูปแบบโครงสร้างชั่วคราวที่เหมาะสมสำหรับงานก่อสร้าง
เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างชั่วคราวประเภทต่างๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต