เมนูหลัก

CET.433LAND AND REAL ESTATE
ทย.433ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-13:00R22182C1587W 
อาจารย์: ดร.อติเทพ ศรีคงศรี
สอบปลายภาค:
Course Description
การลงทุนและการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ หลักปฏิบัติ จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ การประยุกต์ใช้การสำรวจกับการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ การเงิน
การลงทุนและเทคนิคเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต