เมนูหลัก

IHM102HOSPITALITY INDUSTRY
อุตสาหกรรมการบริการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R25062C1046W 
  อ.13:00-16:00R25062C      
อาจารย์: ดร.ปิยะฉัตร ปวงนิยม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-4-6
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
ความหมาย ความสำคัญองค์ประกอบ รวมถึงพัฒนาการของอุตสาหกรรมบริการ ผลกระทบของ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองรวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แนวโน้มและโอกาสเติบโตของอุตสาหกรรมบริการ คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพบริการ

Overview of the Hospitality Industry, its growth and development, industry segments and their distinguishing characteristics, trends and challenges faced by the Hospitality Industry
in the context of global economic, politics and other social concerns, ethics of the hospitality career.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต