เมนูหลัก

IHM103PERSONALITY DEVELOPMENT FOR HOSPITALITY INDUSTRY
การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-12:30R25082C1019W 
  พฤ.13:00-17:0025082C      
อาจารย์: ดร.ปิยะฉัตร ปวงนิยม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-1-9
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
บุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการ ทักษะที่สำคัญของผู้ให้บริการการพัฒนาพฤติกรรมและการวางตัวในที่สาธารณะอย่างเหมาะสมเพื่อการทำงานร่วมกันในองค์การ การประเมินตนเอง การปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ กลยุทธ์ในการเข้าใจผู้อื่น ศิลปะการต้อนรับการติดต่อและการวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์การสร้างจิตสำนึกในการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ
Overview of professional personality and skill of service provider, behavior development and appropriate manner in public to coordinate with other staff, self-evaluation,
self-adaptation in different situations. Build good human relation strategy to understand others, arts of welcoming and contacting, creative criticism and service consciousness to fulfill customer satisfaction.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต