เมนูหลัก

IHM104PRINCIPLES OF HOTEL LODGING MANAGEMENT
หลักการจัดการโรงแรมและที่พัก
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R25122C20317M 
อาจารย์: อาจารย์นันทวัน สว่างแจ้ง
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี23-3-20
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IBA451 
Course Description
ประวัติและวิวัฒนาการของโรงแรม หลักการจัดการโรงแรมประเภทและระดับต่างๆ โครงสร้าง นโยบาย หน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหาร การจัดสายงานพนักงาน การดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ในโรงแรมและที่พัก รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม

History and development of hotel business, the principle of hotel levels and types of accommodation, the organizational structure, the policy and duty of the administration department,
line and staff management, the management operation of hotel lodging and the factors that affect hotel business.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต