เมนูหลัก

IHM201TOURIST BEHAVIOR AND CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
IHM201พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R25102C301020M 
อาจารย์: อาจารย์กิตติกาญจน์ กาญจนะคูหะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี
ชั้นปี 1
ชั้นปี 1
ชั้นปี 1
14-3-11
30-7-23
30-0-30
1-0-1
1-0-1
1-0-1
สอบปลายภาค:
  300 ไม่มีข้อมูล20137W 
อาจารย์: A.VIVEK BALLABH
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นศ.อินเดีย IHM 
Course Description
ศึกษาวัฒนธรรม และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกัน ทางด้านเพศ อายุ ศาสนาวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ แรงจูงใจ
รสนิยมของนักท่องเที่ยวตลอดจนกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆและศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในอนาคต
Multicultural tourist behavior, the different behavior that tourists display due to diffences in gender, age, religion, purpose in using services, motivation, tourists’ taste,
decisions in choosing services, solving problems in different situations and trends of tourist behavior in the 21st century.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต