เมนูหลัก

IHM202INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR HOTEL BUSINESS
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจการโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-10:30R25102C402515M 
  พฤ.10:30-12:30R26262L      
อาจารย์: ดร.อรรถพล ม่วงสวัสดิ์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี
40-1-39
40-24-16
สอบปลายภาค:
Course Description
ระบบสารสนเทศและการจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจการโรงแรมการนำระบบสารสนเทศมาใช้ต่อการจัดการข้อมูลให้ทันสมัยและเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการโรงแรม

The usage and needs of Innovation and Information Technology for the hotel business, understand the impact and significance of Information Technology in the multicultural hotel business worldwide,
the use of Information Technology to manage and update information for the benefits of the hotel business.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต