เมนูหลัก

IHM203BUSINESS LAW FOR HOTEL BUSINESS
กฎหมายธุรกิจเบื้องต้นสำหรับธุรกิจการโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-12:00R22172C301020W 
อาจารย์: อาจารย์รณิดา นนท์ชยากร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-10-20
สอบปลายภาค:
  310 ไม่มีข้อมูล20020M 
อาจารย์: A.VIVEK BALLABH
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายแรงงาน สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ การกำจัดน้ำเสียและขยะในชุมชน การรักษาความปลอดภัยด้านอาหาร ชีวิตและทรัพย์สินการคุ้มครองผู้บริโภค
รวมถึงกฎหมายการตรวจคนเข้าเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวกับโรงแรมในต่างประเทศ
Laws for hotel business such as labor law, environment law, building law, waste-management law, safety management of food, life and property,
consumer right protection including immigration law and other international laws for hotel business.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต