เมนูหลัก

IHM204HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR THE HOSPITALITY INDUSTRY
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R25122C20119M 
อาจารย์: ดร.วิเทพ วาทะวุฒิ
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี
20-0-20
20-11-9
สอบปลายภาค:
  300 ไม่มีข้อมูล40040M 
อาจารย์: A.VIVEK BALLABH
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด หลักการ วิธีการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการ ปัญหาของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาวะวิกฤติบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Management for Hotel Business, principle and strategic planning in human resource management, prescreening job applications, new employee orientation, job training,
performance appraisal system, remuneration management, safety and worker’s right by laws, human resource management in crisis, role of the government in supporting human resource development.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต