เมนูหลัก

IHM211ROOM DIVISION MANAGEMENT
IHM211หลักการจัดการฝ่ายห้องพัก
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R25062C1028W 
  จ.13:00-16:00R25062C      
อาจารย์: อาจารย์จักรพงศ์ โชติกเสถียร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-2-8
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
โครงการองค์กรของฝ่ายห้องพักในโรงแรม แนวการคิดอัตราค่าบริการห้องพัก การบริหารจัดกำลังบุคลากรและตารางการปฏิบัติงาน การคาดการณ์สถานการณ์ห้องว่าง การจัดการรอบบัญชีรวมถึงการปิดบัญชีงบดุลย์ประจำวัน การควบคุมรายรับ
การจัดการผู้เข้าพักแบบกลุ่มหรือกลุ่มองค์กรทางธุรกิจ การบริการสำหรับแขกที่มีความสำคัญพิเศษ การแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อได้รับการร้องเรียน การควบคุมงบประมาณ การประเมินการปฏิบัติงานในฝ่ายห้องพัก และแนวความคิดเบื่องต้นในการบริหารต้นทุน
The analysis of the procedures followed in managing the room division of a hotel. Front office operations, sales of rooms and services, reservations, guest check-in and check-out, the accounting process and the night audit are also discussed.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต