เมนูหลัก

IHM212FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT
IHM212หลักการจัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.08:30-10:30R.C 1062C301020M 
  จ.10:30-12:30Rป.อาฯ12L      
อาจารย์: อาจารย์วิทวัช โยวะผุย
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี
30-10-20
30-0-30
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติงานการบริการของฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มการจัดเตรียมและการเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้การบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบต่างๆ
การผสมเครื่องดื่มหลักการและขั้นตอนในการเตรียมการและการให้การบริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องอาหารและการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆตลอดจนแนะนำองค์ประกอบความสำเร็จของธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Principles and practices of food and beverage department, knowledge of food and beverage, equipment and supply arrangement and maintenance, bartender skills, food and beverage service practices in various occasions.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต