เมนูหลัก

IHM214ENTREPRENEURSHIP FOR HOTEL BUSINESS
ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R25022C20128W 
อาจารย์: Dr.MOHAMMAD ARIFUL ISLAM RUSSEL
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี20-12-8
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IMG210 
Course Description
แนวความคิดเกี่ยวกับการเป?นผู?ประกอบการ ป?จจัยที่มีอิทธิพลต?อการประกอบการ การจัดตั้งธุรกิจ หลักทฤษฎีและการปฏิบัติการธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย? การบริหารเงินทุน การ จัดการทางบัญชี ผลิตภัณฑ?และการบริหารการผลิต
ช?องทางการจําหน?ายผลิตภัณฑ?และการตั้งราคา การตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ? การส?งเสริมการขาย ความเสี่ยงและการประกันภัย เอกสารในการประกอบ ธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข?องกับธุรกิจ
Concepts of entrepreneurship, factors affecting entrepreneurship, establishment of businesses, business theories and operations, human resources management, capital management, managerial accounting,
products and operation management, channels of distribution, product and price policies, marketing, advertising and public relation, sales promotions, risk and insurance, business documents, and business law.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต