เมนูหลัก

IHM312FINANCE AND ACCOUNTING FOR HOTEL BUSINESS
การเงินและการบัญชีสำหรับธุรกิจโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ส.08:30-10:30R25122C20119M 
  ส.10:30-12:30R25122L      
อาจารย์: อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-11-9
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการพื้นฐานด้านการเงินและการบัญชีขั้นต้น อาทิ หลักการบันทึกบัญชีเอกสารประกอบการลงบัญชี รายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลผลประกอบการเป็นงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงินของโรงแรม

Principles of hotel accounting for the supervisory and managerial levels. Budgeting expenses, forecasting sales, and financial decision making will be discussed.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต