เมนูหลัก

IHM313HOTEL REVENUE MANAGEMENT
การจัดการรายได้ธุรกิจโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.13:00-16:00R22172C40634M 
อาจารย์: อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี
40-3-37
40-3-37
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาการจัดการรายได้พื้นฐานของธุรกิจโรงแรม รวมถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ อาทิ การคาดการณ์การเดินทางมาถึงของแขกผู้เข้าพัก การนำนวัตกรรมมาใช้กับการคำนวณระยะการเข้าพักของแขกผู้เข้าพัก
การวัดประสิทธิภาพทางการเงินของธุรกิจโรงแรม (RevPAR) โดยคำนวนจากอัตราห้องว่าง และราคาขายเฉลี่ย เป็นต้น
Introduces the basics of revenue management in the hotel business. It includes innovation and technology management procedures on topics like forecasting guest arrivals, how to apply pricing and length-of-stay tools,
how to measure revenue management performance, focusing on revenue per available room (RevPAR) and other operations for extra income.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต