เมนูหลัก

IHM314SERVICE QUALITY MANAGEMENT FOR HOTEL BUSINESS
การจัดการคุณภาพงานบริการในธุรกิจโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R25082C251213M 
อาจารย์: อาจารย์จักรพงศ์ โชติกเสถียร
อาจารย์วิทวัช โยวะผุย
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี
25-12-13
10-0-10
สอบปลายภาค:
  300 ไม่มีข้อมูล20137W 
อาจารย์: A.VIVEK BALLABH
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นศ.อินเดีย IHM 
Course Description
การจัดการคุณภาพการบริการ มุ่งเน้นให้เกิดความเป็นเลิศในการบริการและระบบมาตรฐานความปลอดภัยรวมถึงแนวทางการประเมินคุณภาพในการให้บริการ การพัฒนาการบริการเพื่อสร้างอัตลักษณ์ อาทิ
ความเป็นไทย (Thainess) วิถีไทย (Thai Folklore) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Service quality management for hotel business will focus on the achievement of service excellence. Thainess and Thai folklore are also introduced to improve the competitiveness in ASEAN.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต