เมนูหลัก

IHM411SEMINAR FOR HOTEL BUSINESS
การสัมมนาสำหรับธุรกิจโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.08:30-10:30R2847M2C30237M 
  จ.10:30-12:30R2847M2L      
อาจารย์: ดร.กิตติกาญจน์ กาญจนะคูหะ
ดร.จิตติ จิตคล่องทรัพย์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี
30-23-7
30-0-30
สอบปลายภาค:
  311 ไม่มีข้อมูล50050M 
อาจารย์: A.BINITA MUKHERJEE
A.VIVEK BALLABH
A.SOUMYA MAZUMDER
A.AARTI VIGNESH
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-0-50
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: INDIA 
Course Description
การนำประเด็นร่วมสมัย กรณีศึกษา และประสบการณ์มาบูรณาการความรู้วิชาต่างๆในธุรกิจการโรงแรม เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

New trends and contemporary issues along with case studies of hotel business will be introduced and integrated for the application to the real business world.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต