เมนูหลัก

IHM412RESEARCH FOR HOTEL BUSINESS
การวิจัยสำหรับธุรกิจการโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R25122C201010M 
อาจารย์: ดร.กิตติกาญจน์ กาญจนะคูหะ
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี
20-10-10
20-0-20
สอบปลายภาค:
  310 ไม่มีข้อมูล501139M 
อาจารย์: A.VIVEK BALLABH
A.BINITA MUKHERJEE
A.SOUMYA MAZUMDER
A.AARTI VIGNESH
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-11-39
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: INDIA 
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในธุรกิจการโรงแรมการกำหนดประเด็นปัญหา การเข้าถึงข้อมูล การวางกรอบแนวคิดการวิจัยการออกแบบงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติอย่างง่าย โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อการนำไปใช้งานโรงแรม

The basic concept of research for hotel business which includes data collecting, data interpretation with basic statistical tools using the computerized program.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต