เมนูหลัก

IHM221COFFEE BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจร้านกาแฟ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ส.13:00-15:00R22172C30030M 
  ส.15:00-17:00R22172C      
อาจารย์: อาจารย์รณิดา นนท์ชยากร
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี
30-0-30
30-0-30
สอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการก่อตั้งธุรกิจร้านกาแฟ รูปแบบการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเลือกเมล็ดกาแฟ และพัฒนาทักษะการบาริสต้าจากการลงมือทำและทัศนศึกษานอกสถานที่

The fundamental knowledge necessary for establishing a caf? business. The study of caf? styles and organizational chart as well as the types, origin, and manufacturing process of coffee beans will be discussed.
Students will be able to develop their barista skills through practical lessons and field trips.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต