เมนูหลัก

IHM223PASTRY AND BAKERY
ขนมแป้งอบ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-10:30R.C 1052C30426W 
  พ.10:30-12:30RBAKERY2L      
อาจารย์: อาจารย์ณเดช พิมพ์พิพัฒน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-4-26
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =HM.424 
Course Description
ความรู้พื้นฐานการทำขนม แป้งอบและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำอาหารประเภทอบในระดับมาตรฐานสากลรวมถึงการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย เพื่อการจัดจำหน่าย

Basic knowledge and practice of pastry and bakery that meet international standards; including cost control for distribution.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต