เมนูหลัก

IHM231FRONT OFFICE MANAGEMENT
IHM231การจัดการงานส่วนหน้า
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.08:30-10:30R2711A2C60159W 
  ศ.10:30-12:30R26262L      
อาจารย์: อาจารย์จักรพงศ์ โชติกเสถียร
อาจารย์ชาติชาย อินทะกนก
อาจารย์อธิป นนทกะตระกูล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-1-59
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =HM.313 
Course Description
หลักโครงสร้างการบริหารงานและการวางแผนการดำเนินงานหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารห้องพัก ประเภทห้องพักและเตียงนอน การคิดราคาห้องพักขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น
การสำรองห้องพักการลงทะเบียนเข้าพัก การบริการด้านข้อมูลข่าวสารและโทรศัพท์การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านศูนย์ธุรกิจ การประสานงานกับแผนกต่างๆ ภายในโรงแรม รวมถึง บริษัทนำเที่ยว สายการบิน ตลอดจนความสัมพันธ์
Managing of Front Office Operations is designed to provide students with basic understanding of front office procedures in the hospitality industry. Students will understand, organize,
perform and evaluate front office functions that are critical to the success of a hotel. Students will understand the importance of guest services, along with the technical aspects of front office.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต