เมนูหลัก

IHM232HOUSEKEEPING MANAGEMENT
การจัดการงานแม่บ้าน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.13:00-15:00R2845M2C20137M 
  อ.15:00-17:00R2845M2L      
อาจารย์: อาจารย์นันทวัน สว่างแจ้ง
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี
20-13-7
20-0-20
สอบปลายภาค:
  311 ไม่มีข้อมูล30129M 
อาจารย์: A.VIVEK BALLABH
สอบปลายภาค:
Course Description
การจัดหน่วยงาน การบริหารงานและปฏิบัติงานในแผนกแม่บ้าน การควบคุมงาน การจัดและทำความสะอาด เตรียมห้องพักและส่วนต่างของโรงแรมที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบ การจัดการควบคุมดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ การจัดทำในคู่มือปฏิบัติงาน
ตลอดจนความสัมพันธ์และการแก้ไขปัญหาระหว่างแผนกแม่บ้านกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Preparation for the operation of housekeeping department in the hotel business; controlling and managing room division including responsibilities and duties. Managing the housekeeping labor force, equipment and supplies.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต