เมนูหลัก

IHM233HOTEL FLORAL AND HANDICRAFT
งานศิลปะประดิษฐ์และดอกไม้เพื่อการโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  011 อ.13:00-15:00RN/AN/AC30030M CLOSED 
  อ.15:00-17:00Rป.อาฯ12L      
อาจารย์: อาจารย์นรุตม์ชัย สมใจ
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี30-0-30
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานศิลปประดิษฐ์ต่างๆ ได้แก่ การแกะสลักผักผลไม้และน้ำแข็ง งานดอกไม้และใบตอง การใช้ผ้าในการตกแต่ง การจัดแต่งโต๊ะอาหารแบบต่างๆ การออกแบบตกแต่งเวทีและองค์ประกอบสถานที่ต่างๆ เพื่อในงานจัดเลี้ยง ภัตตาคาร และโรงแรม

Theories and basic practices of floral and handicraft including fruit and vegetable crafting, ice crafting, floral and banana leaf decorations, fabric decorations, various types of table setting,
stage designing and relevant facilities in catering such as restaurants and hotels.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต