เมนูหลัก

IHM244GREEN HOTEL MANAGEMENT
การจัดการโรงแรมสีเขียว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R25082C1019W 
  ศ.13:00-16:00R25082C      
อาจารย์: อาจารย์จักรพงศ์ โชติกเสถียร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-1-9
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้น อาทิ ภาวะโลกร้อน การจัดการน้ำ พลังงาน รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ภายในโรงแรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
นำเสนอแนวทางและมาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการวิเคราะห์แนวโน้มการบริการที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต
The new concept of green hotel management such as global warming and resource management will be introduced. The future trend to promote a better world will also be emphasized.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต